Zde se nacházíte

Jaký je rozdíl mezi astrologií a astronomií a proč není astrologie věda

Proč došlo k odloučení astrologie a astronomie? Jaké jsou rozdíly mezi astrologií a astronomií? Proč není astrologie věda? Co je to astrologie a oč v ní jde? Jaké metody astrologie používá? Funguje astrologie? Čím je astrologie člověku prospěšná?

Odloučení astrologie a astronomie

V minulosti byla astrologie provázaná nejen s astronomií, ale také s lékařstvím nebo matematikou. Během 17. století však došlo k jejich odluce. Tehdy se v oblasti zkoumání přírody a vesmíru začaly prosazovat objektivně racionální přístupy a liché spekulace ustoupily do pozadí.

„Rozluka astronomie s astrologií byla jen zcela logickým důsledkem skutečnosti, že staré paradigma zkoumání přírody a vesmíru ztratilo kredit… Ve skutečnosti to byla změna metodického přístupu, který ukázal, že spekulativní přístup ke zkoumání přírody a vesmíru, založený na neověřených premisách, nemůže obstát bez zpětné vazby s experimentem a pozorováním.“

Zkoumá astrologie hvězdy a planety?

Astrologie se nezabývá souhvězdími na obloze

12 astrologických znamení, jimiž se astrologie zabývá, nemají nic společného se stejnojmennými souhvězdími.

Astrologie se nezabývá nebeskými tělesy na obloze

Nebeská tělesa (Slunce, Měsíc, planety a další) v astrologii nemají s reálnými stejnojmennými nebeskými tělesy nic společného. Jde jen o jakési imaginární body v astrologickém systému.

Pomyslný pás členěný na 12 znamení se táhne podél ekliptiky

Co je to astrologie a oč v astrologii jde?

Astrologie je druh věštění, jejímž předmětem může být osoba, společenství nebo událost. Astrolog věští z polohy nebeských těles ve znameních. Vše stojí na předpokladu, že mezi nebeskými tělesy, 12 znameními a skutečnostmi na Zemi je nadpřirozená souvztažnost.

Proč není astrologie na rozdíl od astronomie věda?

Astrologie nemá exaktní vědecký základ a její teorie …

 • jsou vnitřně nekonzistentní, variabilní a mnohoznačné
 • nemají racionální zdůvodnění
 • jsou přijímány nekriticky, bez snahy objektivně ověřit jejich pravdivost a správnost
 • jsou falešně dokazovány
 • jsou vyvráceny objektivními důkazy

Naproti tomu astronomie má exaktní vědecký základ, zajímá se o fakta a svá tvrzení se snaží racionálně vysvětlit, potvrdit anebo vyvrátit.

„Mezi astronomickými jevy a jevy na Zemi je zjevný vztah. Tyto jevy mají v principu fyzikálně vysvětlitelné příčiny a jsou kauzální. Pozorováním nebo experimentem je možno jejich existenci potvrdit nebo vyvrátit.“

Pravdivost astrologie vyvrácena!

Nebeským tělesům a znamením se v astrologii přisuzují určité ezoterní charakteristické rysy. Proč je tomu tak a ne jinak se v astrologii nijak neřeší.

Jupiter je prý planetou štěstí a blahobytu, ovšem Saturn planetou těžkostí a nezdaru. Proč je Venuše spojena s atraktivitou, prosperitou a milostným životem? Proč se k Venuši nevztahuje bojovnost a agresivita typická pro Mars? Proč se ke znamení střelce pojí extroverze, stehna, cestování a filosofování a nikoli introverze, hruď a vaření, které se vztahují k raku?

Lékařská astrologie spojuje nebeská tělesa a 12 znamení s určitými částmi těla a nemocemi

Astrologie neuvádí žádné racionální zdůvodnění pro své teorie. Faktem je, že je astrologie splácaninou vybraných úryvků ze starých pohanských mytologií a nesourodých hermetických spekulací. Používání logiky, smysluplné a racionální zdůvodňování nemá v astrologii své místo.

Socha Venuše – římské bohyně lásky, krásy a prosperity; socha Marta – římského boha války. Každé astrologické znamení je ovládáno planetou, která mu do vínku dává atributy přejaté od stejnojmenných pohanských božstev.

Pravdivost astrologických teorií byla navíc vyvrácena objektivními důkazy. Existuje celá řada nezávislých testů, které prokazují, že neexistuje žádná souvislost mezi postavením nebeských těles ve znameních v horoskopu jedince a jeho charakterem, schopnostmi a životem. Tento fakt příznivci astrologie ignorují a i nadále lpí na svém klamu.

Další nešvary, které astrologové neřeší

Nepřesnost staré astrologie

Je s podivem, že dnešní astrologové nahlížejí na staré astrologické výklady jako na spolehlivé a hodnotné důkazy, že astrologie funguje. V mnohém se totiž od těch dnešních lišily. Starověká astrologie předpokládala geocentrismus a vyznačovala se svou nepřesností (nepřesnost v měření času a nepřesnost v měření úhlových poloh), navíc neznala Uran, Neptun a Pluto. Od 18. století obohatil vědecký pokrok astrologii o 3 další nebeská tělesa.

Nepřesnost dnešní astrologie

„V euroamerické astrologii jsou počátky jednotlivých znamení počítány od jarního bodu a vlastně značí hodnoty ekliptikální délky, rostoucí po 30 obloukových stupních. Vlivem precese se jarní bod přesunul ze souhvězdí Berana do souhvězdí Ryb a v historicky krátké době bude již v souhvězdí Vodnáře. Ekliptika se na oblohu promítá jinak než v období před 3000 lety, ze kterého tradiční názvy znamení pocházejí.“

Našroubovatelnost

Jak je však možné, že jsou příznivci astrologie přesvědčeni, že astrologický výklad sedí?

Výklad horoskopu lze totiž velice snadno našroubovat na povahu a život jedince nebo na vývoj události.

 • Astrologové využívají psychologického přístupu a šarlatánských metod jako je např. cold reading.
 • Své výklady formulují obecně, tedy tak, aby šla tvrzení lehce vztáhnout na kohokoliv a na cokoliv.
 • Ke znamením a nebeských tělesům se vztahuje nespočet různých vlastností, což má za následek, že je astrologický výklad vždy velice variabilní a mnohoznačný.
 • Astrologové při svém výkladu pracují s odhadem pravděpodobného vývoje situace. Mnohé jevy a události lze předpovídat s pomocí běžně dostupných informací.

Nejdůležitějším prvkem zdánlivé úspěšnosti astrologických výkladů je lidská ovlivnitelnost. Cílovou skupinou astrologie jsou jedinci snadno ovlivnitelní, kteří zkrátka lehce podlehnou sugesci, že astrologie funguje.

Recept pro zdánlivou úspěšnost astrologického výkladu:

 • běžně dostupné informace
 • obecné formulace
 • psychologický přístup
 • sugesce
 • šarlatánské metody (cold reading apod.)
 • lidská hloupost a důvěřivost (nejdůležitější ingredience)

Astrologie rozvíjí hloupost

Astrologie stagnuje neschopna pokroku vpřed, jelikož lpí na svých spekulacích. Astrologové se nezajímají o fakta jako taková, ani o pravdu. Nezajímá je nic jiného než potvrzení vlastního tvrzení.

Astrologie je přežitkem starých časů, zpátečnickou naukou, která společnosti a světu nepřináší nic prospěšného. Nepředává skutečné poznání, ani žádné užitečné informace, nezasazuje se o vědecký pokrok, nepomáhá lidem k uvědomělému rozvoji. Rozvíjí leda tak jediné: svými bludy přispívá k rozvoji lidské hlouposti.

Zdroje: J. Heřt a L. Pekárek – kolektiv autorů, VĚDA kontra IRACIONALITA 1, Sborník přednášek; J. Heřt a Č. Zlatník – kolektiv autorů, VĚDA kontra IRACIONALITA 4, Sborník přednášek

Top