Zde se nacházíte

Proč je astrologie toxická pro vás a pro vaše vztahy

Astrologie je toxická a negativně ovlivňuje naše vnímání, sebehodnocení a mezilidské vztahy. Astrologie rozhodně není nevinná a neškodná kratochvíle. Jak se projevují negativní vlivy astrologie v našem životě a jak je možné se této toxicity zbavit?

Podléhání klamu a sugesci

Astrologie je klam a pouhá sugesce. Pokud ztotožňujeme sami sebe i druhé s astrologickými znameními a astrologii vnímáme jako hodnotný zdroj poznání, podléháme klamu a sugesci, které potom negativně ovlivňují naši osobnost, vnímání a rozhodování.

Nemožnost skutečného sebepoznání

Sebepoznání je základem uvědomělého seberozvoje a pozitivní seberealizace. Být autentický sám k sobě je klíčem k plně rozvinuté osobnosti, k pozitivnímu vztahu k sobě samému a následně i ke spokojenému životu.

Být sám sebou a být autentický – to jsou hesla seberozvojových knih a motivačních článků. Realizaci těchto rad však ztěžuje víra v astrologii.

Ztotožňujeme-li se s určitým astrologickým znamením, podléháme sugesci. Astrologie člověku sugeruje jaký je, jaké má klady a zápory, jaké jsou jeho vlohy a jakým směrem by se měl v životě ubírat. To vše jsou otázky, na které by měl každý z nás hledat odpovědi v sobě samém, nikoli v astrologickém článku. Astrologie brání sebepoznání a vytváří mylné mínění o tom, jaký jsem a jaký bych mohl být. Sebehodnocení je zaneseno předsudky, osobnost vecpána do škatulek bludných typologií, člověk je mystifikován a omezen.

Dotyčný se označuje za lva, býka atp., pohlíží sám na sebe ve světle svého znamení, nikoli jako na zcela originální exemplář lidské bytosti. Místo aby rozvíjel vlastní potenciál, který je přirozenou součástí jeho osobnosti, sugeruje si znaky svého znamení. Sebehodnocení a celkové vnímání je ovlivněno astrologickou sugescí, a tak je těžké odlišit vlastní povahové rysy od těch vsugerovaných. A ještě těžší je realizace skutečného sebepoznání a rozvíjení vlastního potenciálu.

Neschopnost poznat druhé

Upřímný vztah stojí na vzájemném a opravdovém poznání. Víra v astrologii vede k vytváření vztahů postavených na lži. Ztotožňujeme-li druhého s určitým astrologickým znamením, pak do něj projektujeme své mylné představy o něm. Astrologie negativně ovlivňuje mezilidské vztahy, jelikož do nich vnáší předsudky, nepochopení a neporozumění. Astrologický vliv poznamenává vztah iracionálním smýšlením a nedostatkem osobní zodpovědnosti.

Poznání druhého již proběhlo při četbě astrologického článku. Vývoj vzájemného vztahu je již předem znám z partnerského horoskopu. Jak se k sobě dva lidé hodí určily živly a planety.

Pro astrologické příznivce je typické, že do druhých projektují své mylné představy a předsudky

 • Raději ho odmítni, je to štír, extrémně žárlivý znamení.
 • Jak je možné, že nechceš děti a rodinný život? Vždyť jsi přece rak!
 • Mám strach si s ním začít, je to blíženec a ty jsou do větru.
 • Mělo by nám to vyjít, jsme stejný živel a podle partnerskýho horoskopu se k sobě hodíme…

Pokud výroky cílí na někoho, kdo nepodléhá astrologické sugesci, dochází na druhé straně k pocitům nepochopení a neporozumění, jelikož povaha a potřeby dotyčného nijak nesouvisí s jeho astrologickým znamením, se kterým je mylně ztotožňován.

Místo opravdové snahy druhého poznat nastupuje astrologická sugesce a s ní zaškatulkování a onálepkování druhého. Spletitá síť astrologické sugesce vztah komplikuje a přispívá k jeho nepříznivému vývoji. Idealizování, přeceňování, podceňování nebo obecně lpění na mylných představách o sobě nebo o druhém nevede k ničemu skutečně prospěšnému. Jde o začarovaný kruh nepochopení a omylů.

Astrologická multi–sugesce:

 • Sugeruji sám sobě i druhému, jaký jsem.
 • Sugeruji sám sobě i druhému, jaký je.
 • Sugeruji sám sobě i druhému, jak se náš vzájemný vztah bude vyvíjet.

Osobní zodpovědnost a síla vůle?

Astrologie rozhodně nepodporuje pocit osobní zodpovědnosti obecně, ať už v postoji vůči sobě nebo v mezilidských vztazích. Stinné stránky jedince jsou vepsány do hvězd, stejně jako negativní vývoj událostí. Zpackaný vztah nebo chorobná žárlivost jsou předurčeny, tudíž není v lidských sílách to vše nějak zásadně zvrátit. Znamení slouží jako omluva pro negativní povahové vlastnosti. Svobodné rozhodnutí, sílu vůle a osobní zodpovědnost vůči sobě a druhým vzal astrologický determinismus.

 • Nejde mi zachovat chladnou hlavu, sem prostě typický beran.
 • Nedokážu se nepřejídat, sem prostě typický býk.
 • Nedokážu se tomu postavit čelem, sem prostě typická ryba.
 • Nikdy se nezmění, je to lev v ascendentu lva.
 • Nebude nám to klapat, on je beran a já štír.
 • Nikdy nedokážu začít s abstinencí, mám Slunce i Neptun v rybách.

Manipulace, důvěřivost a ovlivnitelnost

Snadno ovlivnitelní jedinci podléhají sugesci, že astrologie sedí a funguje, i když jde pouze o klam. Astrologie je nástrojem manipulace, rozvíjí sugestibilitu a celkovou ovlivnitelnost.

Nulové kritické a racionální myšlení

Jedinci bez rozvinutého kritického myšlení, přijímají nekriticky vše, co jim astrologie předkládá. Výběrově se zaměřují na to, co sedí a opomíjí to, co nesedí (cherry picking). Tento cherry picking spolu se sugescí vytváří zdánlivý pocit, že astrologie funguje. Kritické myšlení a racionální uvažování nemá v astrologii své místo. Astrologie tak rozvíjí lidskou hloupost.

Egocentrismus, egoismus a narcismus

K astrologii tíhnou jedinci egocentričtí a narcističtí. Astrologie podporuje a rozvíjí egoismus a narcismus. Osobní astrologické charakteristiky vyzdvihují pozitivní povahové rysy. Heslem astrologických článků je: říkat lidem to, co chtějí slyšet. Pochlebování pak vede k ještě větší důvěřivosti a nadutosti.

Malé shrnutí

Astrologie je toxická, jelikož …

 • brání v sebepoznání a v poznání druhých
 • vytváří mylné mínění o sobě samém a o druhých
 • je zdrojem předsudků, nepochopení a neporozumění
 • vytváří vztahy založené na lži
 • rozvíjí sugestibilitu, ovlivnitelnost a stupiditu
 • podporuje egocentrismus, egoismus a narcismus
 • nepodporuje racionální uvažování a kritické myšlení
 • nepodporuje pocit osobní zodpovědnosti

Proč lidé astrologii věří?

Důvodem bývá často neskrývaná sympatie k vlastnímu znamení. Dotyčnému se charakteristika vlastního znamení zamlouvá, a tak se se svým znamením ztotožňuje a pak se jím světu s oblibou prezentuje. Jde o jakousi klamavou idealizaci sebe samého.

Líbivé charakteristiky tajuplných znamení přímo svádějí k tomu, aby si v nich člověk našel zalíbení. Vtipné, zábavné a plné komplimentů – takové jsou astrologické články. Kdo by nechtěl věřit tomu, že je atraktivní, chytrý, má silnou vůli, skvělé nápady a že má zkrátka mnoho záviděníhodných vlastností? Kdo by nechtěl věřit tomu, že o něm vyprávějí hvězdy?

Třeba někdo, kdo díky intelektu a kritickému myšlení nehodlá věřit iracionálním nesmyslům? Ten, kdo je imunní vůči sugestivním trikům? Někdo, kdo se sebou nenechá manipulovat a na koho neplatí plané lichotky? Nebo někdo, kdo si nepotřebuje honit ego nad astrologickými bludy?

Detox

Jak se zbavit toxického vlivu astrologie? Je nutné přestat podléhat astrologické sugesci, což je možné jen, když chceme. Vzdát se falešného sebevědomí a začít pracovat na tom skutečném ovšem není pro každého.

Pokud sugesce po dlouhá léta ovlivňovala mysl, její rozpoznání a opuštění je nelehký úkol. Ovšem nikoli nemožný, v první řadě je potřeba chtít. Život bez toxického vlivu astrologie je nemalou motivací. Detox tedy umožňuje uvědomělý postoj, síla vůle a racionální uvažování.

Top